Ubezpieczenie GAP

to ochrona straty finansowej

Jest to świadczenie mające zrekompensować utratę wartości pojazdu po szkodzie całkowitej lub kradzieży.
Przeznaczone dla pojazdów fabrycznie nowych lub kilku letnich.

Zakupiony pojazd traci na wartości wraz z upływem czasu i jego użytkowaniem od samego wyjazdu z salonu.
Na utratę wartości wpływa wiele czynników jak np. przebieg, liczba rejestracji, marka, okres eksploatacji, data pierwszej rejestracji itp.

Utrata pojazdu wskutek kradzieży lub wypadku, po którym auto nie nadaje się do naprawy, a tym samym dalszej jego eksploatacji jest bardzo dotkliwa, ponieważ z ubezpieczenia autocasco nie otrzymamy świadczenia w wysokości wkładu jaki ponieśliśmy przy zakupie auta.

Dlatego właśnie przy zakupie pojazdu lub przy wznowieniu ubezpieczenia autocasco warto zaopatrzyć się w GAP, który pokryje różnicę między wartością z faktury, a bieżącą wyceną pojazdu przez Towarzystwo Ubezpieczenie.

GAP w firmie leasingowej vs. Masuria Group

Klient zawarł ubezpieczenie GAP w firmie leasigowej

Klient zawarł umowę GAP za pośrednictwem wiodącej na rynku firmy leasingowej.
Ubezpieczenie opłacił jednorazowo i otrzymał certyfikat potwierdzający jej zawarcie.

Po upływie 4 lat od zakupu polisy doszło do wypadku, w którym ubezpieczony pojazd został znacząco uszkodzony.

Firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna za ochronę pojazdu z tyt. autocasco wypłaciła klientowi należne odszkodowanie, a ten zgłosił się do TU świadczącego ochronę GAP z niezbędnymi dokumentami i dalej dochodził swoich praw.

GAP odpowiedział, że ma problem ze znalezieniem ubezpieczenia w systemie i zgłosi się do firmy leasingowej celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Klient twierdzi, że po ok 2 tygodniach zadzwonił do TU i dowiedział się, że przez cały okres trwania umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie otrzymało żadnych dokumentów z firmy leasingowej dotyczących wspomnianej ochrony GAP i skierowało klienta do firmy leasingowej celem dalszych wyjaśnień.
Klient postąpił zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, jednakże sprawa na długi czas utknęła w firmie leasingowej.
Ostatecznie pracownik banku na infolinii przyznał, że osobą odpowiedzialna za obieg dokumentów oraz opiekę nad umową leasingową pomyliła się i nie przesłała wymaganych dokumentów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w rezultacie umowa ubezpieczenia GAP nie doszła do skutku.

Pracownik infolinii poradził klientowi napisanie reklamacji i pokrzepił klienta, że przy tak oczywistym błędzie banku nie powinno być problemu z pozytywnym dla klienta zakończeniem zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź banku, przeszła najśmielsze oczekiwania:

„W odpowiedzi na reklamację zarejestrowaną pod numerem XXXXXX i XXXXXX uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami OWU XXX XXXX okres ubezpieczenia – okres trwający od dnia rozpoczęcia ochrony do dnia wymagalności ostatniej raty leasingowej zgodnie z harmonogramem; okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.” W tej sytuacji XXX nie wyraziła zgody na przyjęcie do ubezpieczenia GAP pojazdu Seat Leon o nr rejestracyjnym XXXXXXXX. Umowa leasingu była zawarta na 59 miesięcy, jednak z uwagi na to, że pojazd został zarejestrowany na niespełna dwa miesiące przed uczynieniem umowy to okres ubezpieczenia wynosił 61 miesięcy, a zatem był niezgodny z zapisami OWU XXX XXXXXXX „okres trwający od dnia rozpoczęcia ochrony do dnia wymagalności ostatniej raty leasingowej zgodnie z harmonogramem; okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy.”

Zwrot składki z tytułu ubezpieczenia GAP XXXXXXXXXXXx zostanie Panu/Pani wypłacony. Mając na względzie powyższe reklamację uznajemy za niezasadną.”

Podsumowując, firma leasingowa przyjęła od klienta pieniądze z tyt. podpisania umowy ubezpieczenia GAP, jednakże nie zgłosiła umowy do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które odmówiło zarejestrowania szkody. Następnie firma leasingowa postanowiła zostawić klienta na lodzie i oddać mu przyjętą wcześniej składkę tym samym pozbawiając klienta odszkodowania w kwocie kilku dziesięciu tysięcy.

W Masuria Group powyższa historia nigdy Ci się nie przytrafi, ponieważ w momencie wygenerowania polisy w systemie, automatycznie przekazywana jest do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Klient zakupił GAP w salonie dilera

Klient kupując 2 letni samochód w salonie dużej niemieckiej marki nabył również ubezpieczenie „GAP Fakturowy” w tymże salonie. Był rok 2020, a cenę pojazdu ustalono na 110 000 PLN netto.

Auto wykorzystywano wyłącznie w celach służbowych, a był to specjalistyczny pojazd ciężarowy z chłodnią, użytkowany przez pracownika klienta.

W roku 2023 pojazd uczestniczył w wypadku i uległ tzw. szkodzie całkowitej. Uruchomiona została procedura likwidacji szkody, w której zakład ubezpieczeniowy udzielający ochronę autocasco wypłacił odszkodowanie w wysokości 87 000 PLN netto - co było równowartością pojazdu na dzień zaistniałej szkody.

Klient zgodnie z uzyskaną instrukcją zgłosił szkodę do GAP dostarczając niezbędne dokumenty pojazdu oraz te związane z likwidacją szkody z tyt. autocasco.

Z prostego rachunku wynika, że odszkodowanie z ubezpieczenia GAP powinno wynosić 23 000 PLN netto, jednakże te otrzymane przez klienta wynosiło raptem 5 000 PLN netto.

Ubezpieczony zwrócił się o pomoc do salonu, w którym zakupił auto, a wiadomość jaką otrzymał wprawiła go w osłupienie:

Jak przy każdej szkodzie GAP wykonano wycenę wartości pojazdu na dzień szkody w programie Eurotax co jest zgodne z OWU (załącznik) uwzględniając prawidłowy model pojazdu oraz jego wyposażenie. Wycena wyniosła 115 300,00 zł (Netto) (załącznik).
W związku z tym rozliczenie szkody GAP przedstawia się następująco:

1. Wartość Fakturowa Pojazdu – 135 300,00 zł (Brutto)/ 110 000,00 zł (Netto)
2. Odszkodowanie Podst. ZU + wrak – 87 000,00 zł (Netto)
3. Wycena Eurotax XXXXX – 115 300,00 zł (Netto)
4. Odszkodowanie GAP (1-2) – 0 zł (Netto)
5. Odszkodowanie zgodnie z zapisami OWU & 8 ust. 2 (Świadczenie dodatkowe) 5 000,00 zł*

*(OWU & 8 ust. 2 Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia dla świadczenia dodatkowego wynosi 5.000 zł).

Podsumowując Towarzystwo Ubezpieczeniowe udzielające ochrony GAP wyceniło pojazd w dniu zaistniałej szkody całkowitej na wyższą sumę niż ta, którą wydał klient kupując je 3 lata wcześniej (gdy już wtedy auto było w drugim roku eksploatacji.) Dodatkowo pracownik salonu pozostawił klienta nie udzielając mu żadnych wskazówek odmawiając dalszej pomocy.

Na rynku istnieją trzy podstawowe warianty tegoż ubezpieczenia: fakturowy, finansowy oraz indeksowy.
Najbardziej powszechnym wariantem jest ten pierwszy, jednakże są sytuację w których korzystniejszym wyborem byłby np. finansowy i oczywiście przy wyborze odpowiedniego wariantu jesteśmy do dyspozycji.

GAP Fakturowy

Pokrywa różnicę między odszkodowaniem z tytułu kradzieży lub szkody całkowitej z ubezpieczenia autocasco lub odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku, a wartością z faktury lub inną uzgodnioną podczas zawierania umowy GAP np. tej z polisy AC.

W praktyce:

Michał kupił wymarzonego Seata Ibize w wersji Xcellence za 72 300 PLN brutto.
Dwa lata później zaparkował auto pod sklepem, a wracając z zakupów zastał puste miejsce na parkingu.
Michał zgłosił kradzież z autocasco swojej firmie ubezpieczeniowej, która wyceniła pojazd na dzień zaistniałej kradzieży i wypłaciła odszkodowanie w wysokości 52 050 PLN brutto, a z ubezpieczenia GAP otrzymał brakujące 20 250 PLN brutto. Suma z obu świadczeń wynosi 72 300 PLN brutto.

Polecany:

Przy zakupie nowego lub kilkuletniego pojazdu dla osoby prywatnej jak i przedsiębiorcy z założeniem wieloletniej eksploatacji.

GAP Finansowy

Pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty wskutek wygaśnięcia umowy leasingu z powodu szkody całkowitej lub kradzieży, a wypłaconym odszkodowaniem z ubezpieczenia autocasco lub odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

W praktyce:

Michał miał wypadek i rozbił swojego Seata. Zakład Ubezpieczeniowy wypłacił odszkodowanie w wysokości 68 000 PLN brutto co odpowiadało wartości pojazdu z dnia
szkody, jednakże do całkowitej spłaty leasingu bank wymagał 76 400 PLN brutto. Ubezpieczenie GAP wypłaci zatem 8 400 PLN brutto.

Polecany:

Dla przedsiębiorcy z umową leasingu charakteryzującą się niskim wkładem własnym lub wysokim wykupem, gdzie istnieje duże ryzyko niższej wartości pojazdu niż zobowiązania wobec banku.

GAP Indeksowy

Dopłata do odszkodowania wypłaconego z autocasco z tytułu szkody całkowitej lub kradzieży, w wysokości % wartości rynkowej pojazdu określonej na dzień zdarzenia.
% wartości rynkowej pojazdu określony jest w dniu zawarcia ubezpieczenia GAP i wynosi średnio 25%.

W praktyce:

Michał w drugim roku eksploatacji użytkowanego w leasingu pojazdu miał szkodę całkowitą.
Wartość auta na fakturze wynosi 90 000 PLN brutto, a w dniu szkody zakład ubezpieczeniowy z tytułu polisy autocasco wypłacił odszkodowanie w wysokości 75 000 PLN brutto, a z polisy GAP Michał otrzymał 18 750 PLN brutto (tj. 25% wartości pojazdu z dnia zdarzenia).

Polecany:

Do tzw. leasingów mobilnych tj. krótkich okresów finansowania pojazdu nie przekraczających 2-3 lat.

*Ubezpieczenie GAP skierowane jest do każdego klienta z nowym lub kilkuletnim pojazdem zarówno osoby prywatnej jak i firmy.

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia